งานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards

Real Estate Convention and FIABCI-Thai Prix D'Excellence Awards

24-25 พฤศจิกายน 2565 November 24-25, 2022
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ Amari Watergate, Bangkok
ลงทะเบียน Register

**กำหนดการอยู่ระหว่างอัพเดท**

**The schedule is in progress.**

โอกาสขยายคอนเนคชั่นในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

Opportunity to networking with real estate investors worldwide

พบนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากไทยและต่างชาติกว่า 20 ประเทศ Meet Thai and International Real Estate Investors from up to 20 countries
สัมมนาฟรี 2 วัน 10 ชั่วโมง พร้อมรับประกาศนียบัตรนับชั่วโมงความรู้ (CPD) รับรองโดย FIABCI-Thai และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวง ศึกษาธิการ FREE 2-day seminars and receive 10-hour training certificate (CPD) from FIABCI-Thai and Thai Real Estate Business School (TREBS)

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และพันธมิตรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศจะร่วมกันจัดงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix D'Excellence Awards ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โดยมีแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ”

ซึ่งในงานนอกจากจะมีโครงการที่เข้าร่วมมากกว่า 50 โครงการจากทั่วประเทศไทย มาจัดแสดง และมีผู้แทนจากสมาคม FIABCI World ในแต่ละประเทศกว่า 150 ท่าน พร้อมยังมีงานสัมมนาใหญ่ ที่จะเชิญชวนนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน เจ้าของโครงการ และตัวแทนนายหน้า มาร่วมงานอีกกว่า 500 ท่าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน

FIABCI เกิดขึ้นมา 71 ปีแล้ว โดยเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ และครอบคลุม 60 ประเทศทั่วโลก FIABCI เป็นสมาคมของผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ทุกสาขา เช่น นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้บริหารทรัพย์สิน นักลงทุน เป็นต้น

FIABCI-Thai with alliance real estate organizations from around the world will organize an International Real Estate Convention and FIABCI-Thai Prix D'Excellence Awards during November 24 and 25, 2022 at the Amari Watergate Bangkok on ballroom 6th floor. The theme of this convention is “Innovative Cross Border Real Estate Investment”.

In its 71 years of existence, FIABCI has built an enviable reputation. It represents the world's real estate professions through its Special Consultative Status with the United Nations. With chapters currently operating in more than 60 countries, FIABCI represents every discipline in the industry and links thousands of real estate professionals worldwide.

In which there will be more than 50 award-winning projects from all over Thailand to be exhibited. There are more than 150 representatives from the FIABCI World in each country, along with a large seminar, which will invite investors, land developer, project owner and broker agents more than 500 people will join in this event. It will be definitely promote and promote your products and services to the target group.

Sponsors

ลงทะเบียนที่นี่

Register

Free Seminar
เข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ตลอดวันที่ 24-25 พฤศจิกายนนี้
Seminar on 24th - 25th November 2022
FREE
ลงทะเบียน Register

**กำหนดการอยู่ระหว่างอัพเดท**

**The schedule is in progress.**


VIP Seminar & Gala Dinner
เข้าร่วมสัมมนา (พร้อมอาหารกลางวัน และของว่างตลอด 2 วัน) รวมทั้งเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้
Seminar on 24th-25th November including lunch and breaks, plus Gala dinner on the evening of 25th November 2022.
4500
บาท/ท่าน
4500
Baht/Person
ลงทะเบียน Register

**กำหนดการอยู่ระหว่างอัพเดท**

**The schedule is in progress.**