ลงทะเบียน

Register

การลงทะเบียน: Subject: Free Seminar on 24th - 25th November 2022
ค่าธรรมเนียม: Fee: Free
ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
Participant's information
อาชีพ
Occupation
ท่านรู้จักเราผ่านช่องทางใด
How did you find out about this seminar?
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
Financial information (for invoices/bills)
สมาชิกรับสิทธิประโยชน์
Membership privileges
3940 => กรุณากรอก: => Fill: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ) (*Bot prevention)
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
เลขที่บัญชี 212-1-06121-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ติดต่อ
โทร. 02.295.3178
Payment Method: Bank Transfer to Global Real Estate Trade Association (FIABCI-Thai)
BANK: TMB Thanachart Bank Public Co., Ltd.
Central Rama 3 Branch.
Account Number: 212-1-06121-8 Central Rama 3
SWIFT CODE : TMBKTHBK
Contact
Phone. 02.295.3178